شرایط گارانتی و ضمانت دستگاه :

-در صورت مخدوش بودن شماره سریال دستگاه، گارانتی دستگاه از درجه اعتبار ساقط می گردد .


- ضمانت نامه شامل نواقص فنی ناشی از تولید می باشد، لذا هر گونه عیب دیگری که در اثر ضربه،

آب، آتش، مواد شیمیایی، نوسانات برق استفاده ناصحیح از دستگاه عارض گردد، از موارد شامل گارانتی خارج می باشد .


- ناسازگاری دیگر قطعات و ملحقات به این دستگاه شامل گارانتی نمی باشد .


- باز شدن دستگاه یا مخدوش شدن برچسب روی آن گارانتی را از درجه اعتبار ساقط می گرداند .


- جدا نمودن فیش تصویر و آداپتور، دستگاه را از شرایط گارانتی خارج می نماید .


- حمل دستگاه به تعمیرگاه مرکزی به عهده خریدار می باشد